● KARTA ROWEROWA

Treści programowe do karty rowerowej zostaną zrealizowane na koniec marca/początek kwietnia 2024r., więc w kwietniu 2024 roku będzie egzamin teoretyczny i praktyczny.

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Katowicach

Podstawa prawna: Uzyskiwanie karty rowerowej regulują dwa akty prawne:

  1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151),
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

Zgodnie z “Ustaleniami w sprawie przygotowywania uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej w szkole” podpisanymi do realizacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej oraz przez Komendę Główną Policji w marcu 1998 r. oraz zgodnie z zapisami dotyczącymi szkół w ustawie Prawo o ruchu drogowym: Ustawa prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.)

  1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
  2. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują:

– nauczyciel wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły,

– policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

3. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów (Art. 109 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym) odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego, na lekcjach przedmiotu technika, w ciągu roku szkolnego z pięciu działów tematycznych (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc).

4. Praktyczna nauka jazdy rowerem jest w obowiązkach rodziców, może być także realizowana na zajęciach wychowania komunikacyjnego czy technice.

5. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń (Załącznik 1). W rubryce: UWAGI w punkcie 3, 4, 5 i 6 nauczyciel egzaminujący zapisuje słownie „zaliczono” oraz datę zaliczenia.

6. Egzamin składa się z dwóch części:

– teoretycznej,

– praktycznej.

7. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań, sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy. Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi (20 pytań). Uczeń ma prawo do jednej poprawki testu (zawierającego inne pytania niż test właściwy). Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

8. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze.

9. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

– przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,

– jazda do przodu po prostej i łukach,

– jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”),

– hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,

– prawidłowe wykonywanie manewrów na drodze takich jak: Skręt w prawo i w lewo,

– omijanie,

– przejazd slalomem.

W czasie jazdy należy zwracać uwagę na następujące czynności:

– upewnić się, czy można skręcić (bardzo ważneodwrócić głowę w tył na lewo),

– zasygnalizować zmianę kierunku jazdy,

– jeżeli tor jazdy jest wyznaczony liniami nie wolno najechać na te linie,

– uważać, aby nie podpierać się nogami.

10. Egzamin praktyczny odbywać się będzie w wyznaczonym terminie na odpowiednio przygotowanym boisku szkolnym. Ponadto musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

11. Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała (uzyskała zaliczenie) co najmniej 7 na 8 manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

12. Przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego uczeń ma obowiązek przekazać nauczycielowi wypełniony przez rodziców/prawnych opiekunów arkusz zaliczeń.

13. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń, po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego z przepisów ruchu drogowego, jazdy na rowerze, przebyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskaniu akceptacji nauczyciela egzaminującego i rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej, składa u nauczyciela egzaminującego zdjęcie opisane swoimi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia.

14. Nauczyciel egzaminujący przekazuje do sekretariatu szkoły uzupełnione arkusze zaliczeń uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej. Arkusz części teoretycznej przechowuje nauczyciel. Czas przechowywania testów – do końca roku szkolnego (31 sierpień).

15. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje, nieodpłatnie, uczniom kartę rowerową na drukach wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 18 z 1998 r. poz. 86).

16. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie.

17. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie szkoły.

18. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu (obowiązuje opłata).

19. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV w ramach przedmiotu Technika.  Uczniowie z klas V – VI muszą samodzielnie we własnym zakresie przygotować się do uzyskania karty rowerowej, mogą skorzystać z pomocy nauczyciela techniki, który przeprowadzi dla nich w ustalonych terminach dwa zajęcia z zakresu przepisów ruchu drogowego.

20. Uczniowie klas 7-8 nie mogą już zdawać egzaminu w szkole. Do egzaminu mogą przystąpić poza szkołą. Po przedstawieniu pełnej dokumentacji z egzaminu z wynikami pozytywnymi, dyrektor szkoły wydaje kartę rowerową.

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania karty rowerowej:

Umiejętności

Uczeń:

– prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych i rowerzystów,

– umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,

– potrafi ocenić stan techniczny obowiązkowego wyposażenia roweru,

– wykonuje proste czynności związane z codzienną obsługą roweru,

– prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,

– opanował właściwą technikę jazdy,

– stosuje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

– opisuje cechy charakterystyczne drogi,

– prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, mijania,

– sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki,

– na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

– ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,

– potrafi właściwie zachować się w sytuacjach nietypowych na drodze oraz określić skutki błędnego wykonania manewrów,

– odróżnia zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,

– uzasadnia wpływ rodzaju drogi na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego,

– potrafi zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,

– przewiduje skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,

– klasyfikuje pojazdy uprzywilejowane i pracujące na drogach,

– odróżnia pojazdy uważane za niebezpieczne,

– wykrywa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach.

Wiadomości                             

Uczeń:

– poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,

– nazywa elementy drogi,

– podaje hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

– podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,

– definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,

– zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,

– wyjaśnia wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na bezpieczeństwo,

– wskazuje przyczyny powstawania wypadków,

– potrafi wyjaśnić zasady zachowania się pieszych i rowerzystów na wskazanej drodze,

– objaśnia okoliczności wykonywania poszczególnych manewrów,

– zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,

– potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

– doskonale zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,

– zna przepisy pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,

– potrafi objaśnić wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo,

– potrafi wymienić prawidłowe i kulturalne zachowanie się użytkowników dróg,

– wskazuje cechy charakterystyczne dróg miejskich i poza miejskich,

– wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych,

– wyjaśnia wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczną prędkość pojazdu,

– potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi i przedmiotów,

– potrafi rozpoznać miejsca szczególnie niebezpieczne na podstawie znaków oraz  sygnałów,

– definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych, pracujących na drogach, przewożących dzieci i materiały niebezpieczne,

– objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,

– potrafi wyjaśnić konieczność zachowania szczególnej ostrożności wobec pojazdów niebezpiecznych,

– zna zasady poruszania się w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza.

Możliwość komentowania jest wyłączona.