UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO DZIECI

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ pragnie przypomnieć rodzicom i opiekunom prawnym uczniów o obowiązku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych członków rodziny.

Prosimy rodziców o sprawdzenie u płatnika opłacającego składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. u pracodawcy, w Urzędzie Pracy, jeżeli rodzic jest zarejestrowany jako bezrobotny lub w ZUS itp.), czy ich dzieci zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli na przykład dokonali Państwo zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego w 1999 roku, a następnie zmienili miejsce pracy lub uzyskali świadczenia emerytalno-rentowe, to należy powiadomić obecnego płatnika lub pracodawcę o konieczności zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego.

Prosimy pamiętać o tym, że tylko jeden z rodziców zgłasza dzieci do ubezpieczenia.

Jeżeli jednak żaden z rodziców nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego i jednocześnie nie posiada także uprawnień wynikających z przepisów o koordynacji (tzn. że nie jest ubezpieczony w żadnym z krajów Unii Europejskiej lub EFTA), zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia powinni dokonać ubezpieczeni dziadkowie.

Natomiast jeśli zarówno rodzice, jak i dziadkowie są nieubezpieczeni, należy zgłosić powyższy fakt w szkole, do której dziecko uczęszcza i na którą wtedy spada obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia.

Zdarza się, że dzieci posiadają własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego. np. pobierają świadczenie rentowe, otrzymują stypendium sportowe, z którego pobierana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne lub są zatrudnieni jako pracownicy młodociani -w takim przypadku osoby, które wcześniej dokonały zgłoszenia do ubezpieczenia (rodzic, dziadek lub szkoła), powinny dokonać wyrejestrowania. Także dzieci, które ukończyły 18 lat, ale nie kontynuują nauki, muszą być wyrejestrowane z dniem zakończenia nauki.

Informujemy, że zgodnie z przepisami, osoby, które same będąc ubezpieczonymi dobrowolnie nie zgłoszą członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, podlegają karze grzywny.

MAMO, TATO! ZGŁOŚ MNIE! – ulotka informacyjna NFZ

Możliwość komentowania jest wyłączona.