DUPLIKATY LEGITYMACJI

W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia lub sam uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej. Podanie można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej. (Podanie)
Do podania należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne 30×42 mm (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat na podany niżej numer konta:

PKO Bank Polski S.A.
98 1020 2313 0000 3402 0515 7070
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
40-106 Katowice, ul. Sportowa 29

W tytule przelewu należy wpisać: „duplikat legitymacji, imię, nazwisko, klasa”

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.

Termin wykonania duplikatu legitymacji to 3 dni robocze od daty wpłynięcia kompletnego wniosku do sekretariatu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.