SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECIOM

Środowiskowe Programy Profilaktyczne realizowane są w Katowicach od października 2001 roku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Programy prowadzone są w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych i obejmują w pierwszej kolejności dzieci zaniedbane i sprawiające trudności wychowawcze, chociaż uczestniczą w nich dzieci bez tego typu problemów. Dzieci są zapraszane do uczestnictwa w programie przez wychowawców, koordynatora programu, najczęściej po konsultacji z pedagogiem lub psychologiem szkolnym. Środowiskowy program profilaktyki to projekt systemowych rozwiązań w środowisku lokalnym, obejmujący szereg programów profilaktycznych, ukierunkowany na wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących.

Program profilaktyczny jest ściśle zintegrowany z celami szkoły, związany z programem wychowawczym i priorytetami pracy szkoły. Programy realizowane są przez szkoły we współpracy z różnymi instytucjami np.: terenowymi punktami pomocy społecznej, stowarzyszeniami i klubami sportowymi, parafiami, domami kultury, komisariatami policji, różnymi instytucjami. Charakter zawartych w programie działań profilaktycznych wynika bezpośrednio z diagnozy niepokojących zjawisk społeczno – emocjonalnych występujących w środowisku szkolnych, do których zaliczyć można: przemoc rówieśniczą, słabe zainteresowanie rodziców swoimi dziećmi, brak motywacji do nauki, brak szacunku dla drugiego człowieka, nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego, zagrożenie uzależnieniami.

Środowiskowy Program Profilaktyczny obejmuje szereg programów profilaktycznych oraz strategii działań:

 • działania informacyjne ukierunkowane na dostarczenie wiedzy,
 • działania edukacyjne – ukierunkowane na uczenie i doskonalenie umiejętności,
 • działania alternatywne – ukierunkowane na tworzenie warunków do konstruktywnego zaspokajania potrzeb rozwojowych i twórczego spędzania czasu wolnego oraz na odreagowanie stresów,
 • wczesna interwencja – ukierunkowane na umożliwienie otrzymywania pomocy profesjonalnej, aby pokonać doświadczane trudności,
 • zmiany środowiskowe – ukierunkowane na eliminowanie ze środowiska czynników ryzyka i wprowadzenie czynników chroniących,
 • zmiany przepisów społecznych – ukierunkowane na tworzenie, korektę i wdrażanie przepisów.

Celem środowiskowych programów profilaktycznych jest:

 • planowanie i wdrażanie oddziaływań profilaktycznych na uczniów, ich środowisko w celu przygotowania do zdrowego stylu życia,
 • zminimalizowania negatywnych wpływów środowiska oraz własnych ograniczeń,
 • kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższego otoczenia, jak również wykształcenie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu,
 • kształtowanie przyjaznego stosunku do zwierząt z zachowaniem ostrożności podczas kontaktowania się z nimi,
 • zapoznanie się ze sposobami bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym pieszych, rowerzystów i kierowców pojazdów,
 • poznawanie motywów ochrony przyrody i zasobów środowiska przyrodniczego,
 • przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji w środowisku szkolnym,
 • przekazywanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej,
 • wykształcenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • podjęcie działań mających na celu ograniczenie absencji,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym problemy wychowawcze,
 • pomoc socjalna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Środowiskowy Program Profilaktyczny realizowany jest w naszej szkole od 2005 roku pod nazwą „SZKOŁA PRZYJAZNA DZIECIOM”.

Realizatorami programu są nauczyciele naszej szkoły, instruktorzy, wolontariusze, którzy chętnie prowadzą zajęcia dla dzieci.

W ramach programu zajęcia odbywają się nie tylko w tygodniu, ale również w soboty.

W roku szkolnym 2015/2016  w naszej ofercie znalazły się takie zajęcia jak:

 • terapia logopedyczna
 • kółko plastyczne
 • socjoterapia
 • kółko szachowe
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia z matematyki
 • zajęcia z języka angielskiego
 • kółko muzyczno – wokalne Frajda
 • imprezy integracyjne: kino, kręgle, zwiedzanie wystaw i wiele innych.

W roku szkolnym 2016/2017  w naszej ofercie znalazły się takie zajęcia jak:

 • terapia logopedyczna
 • kółko muzyczno – wokalne Frajda
 • kółko teatralne
 • zajęcia z psychologiem
 • imprezy integracyjne: kino, kręgle, zwiedzanie wystaw i wiele innych.

W roku szkolnym 2017/2018  w naszej ofercie znalazły się takie zajęcia jak:

 • terapia logopedyczna
 • kółko teatralne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia z psychologiem
 • imprezy integracyjne: kino, kręgle, zwiedzanie wystaw i wiele innych.

W roku szkolnym 2018/2019  w naszej ofercie znalazły się takie zajęcia jak:

 • terapia logopedyczna
 • SKS
 • zajęcia z psychologiem
 • dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
 • imprezy integracyjne: kino, kręgle, zwiedzanie wystaw i wiele innych.

W roku szkolnym 2019/2020  w naszej ofercie znalazły się takie zajęcia jak:

 • terapia logopedyczna
 • zajęcia i konsultacje z psychologiem
 • dodatkowe zajęcia z matematyki 
 • dodatkowe zajęcia z języka polskiego
 • SKS
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • imprezy integracyjne: kino, kręgle, zwiedzanie wystaw, Muzeum i wiele innych.

W roku szkolnym 2020/2021  w naszej ofercie znalazły się takie zajęcia jak:

 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • kółko dziennikarskie
 • zajęcia i konsultacje z psychologiem
 • dodatkowe zajęcia z matematyki
 • dodatkowe zajęcia z języka polskiego
 • dodatkowe zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej
 • imprezy integracyjne: kino, kręgle, zwiedzanie wystaw i wiele innych.

Z funduszy przeznaczonych na realizację programu organizowane są różne wyjścia, imprezy, paczki świąteczne, zakup pomocy dydaktycznych, które służą naszym dzieciom również na co dzień. Uczniowie licznie i chętnie uczestniczą w organizowanych dla nich zajęciach. Przez wiele lat braliśmy udział w ciekawych przedsięwzięciach: wolontariat przy Silesia Marathon (co roku w pierwszy weekend października), ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Biega”, licznych wyjściach do kina, teatru, na kręgle, zwiedzaliśmy Muzeum GKS, Stadion Śląski, Jaskinię Niedźwiedzia, Hydropolis, Park Rozrywki w Krasiejowie, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, zamek w Chęcinach, Kopalnię Soli w Bochni,  odbyły się liczne konkursy i zawody, wolontariat przy biegu masowym.

Możliwość komentowania jest wyłączona.