PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY

„PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY” – PROJEKT REALIZOWANY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Projekt ten był odpowiedzią na konkurs ogłoszony przez MEN wiosną 2008 roku. Jego głównym celem było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów
z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

OPIS PROJEKTU

Każde dziecko ma prawo rozwijać swoje zdolności i mądrość. Przychodzi do szkoły z ogromnym bagażem umiejętności, doświadczeń i osobistym stylem uczenia się – swoją bogatą historią życia. W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), także odnośnie do uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe życie. Jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma decydujące znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka! Jest to główna idea Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Bazą teoretyczną jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która została uznana za jedno z największych osiągnięć nauk społecznych końca XX wieku. Edukacja oparta na założeniach WI to edukacja dostosowana do autentycznych potrzeb i możliwości uczniów – edukacja na miarę XXI wieku. Zrozumienie Teorii Wielorakiej Inteligencji i wprowadzenie jej zasad do konstrukcji systemu edukacyjnego w przedszkolach i szkołach może zaowocować „przewrotem” na miarę kopernikańskiego!

Zgodnie z ideą WI praca z dziećmi w szkole powinna polegać
na tworzeniu bogatego (w sensie wielorakiej stymulacji) środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków, które umożliwiają dzieciom manifestację WSZYSTKICH RODZAJÓW INTELIGENCJI, nie zaś – tylko inteligencji faworyzowanych w tradycyjnym systemie edukacji (tzw. inteligencji szkolnej). Tworzy się zatem warunki do ujawniania inteligencji:

 • językowo-lingwistycznej,
 • matematyczno-logicznej,
 • wizualno-przestrzennej,
 • przyrodniczej,
 • muzycznej,
 • kinestetycznej (ruchowej),
 • interpersonalnej (społecznej),
 • intrapersonalnej (refleksyjnej).

Praca z dziećmi podczas trwania projektu była prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Nauczyciele mogli realizować autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną. 

Każdy nauczyciel współpracował z rodzicami/opiekunami dziecka. Wspólnie poznawali ucznia, opracowując wstępną diagnozę profilu WI dziecka.
Na tej podstawie nauczyciel projektował sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. Po nabraniu zaufania
i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otwierało się, bez lęku, na obszary
w których jest słabsze. Tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.

Zajęcia dla uczniów odbywały się w klasach wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne o wartości około 6000 zł. Zostały stworzone tzw.  „Gardnerowskie” strefy edukacyjne – ośrodki zainteresowań. W każdym takim ośrodku dzieci mogły realizować działania edukacyjne zaplanowane przez nauczyciela, zgodnie ze swoimi możliwościami, zdolnościami i talentami.
W konsekwencji realizowany był nie tylko postulat indywidualizacji nauczania, ale także otwierała się przestrzeń na manifestację potrzeb i ujawnianie posiadanych przez dzieci talentów. 

Projekt objął 2700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw:

 • lubelskiego,
 • łódzkiego,
 • małopolskiego,
 • podkarpackiego,
 • śląskiego,
 • świętokrzyskiego.

W trzech etapach projektu etapach wzięło udział: 

 • 130 000 uczniów klas pierwszych,
 • 8 100 nauczycieli.

Nad sprawnym przebiegiem realizacji czuwało:

 • 30 edukatorów,
 • 6 koordynatorów wojewódzkich.

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” istotnie przyczynił się do upowszechnienia – w ogólnokrajowej skali – modelu edukacji dostosowanej do potrzeb i stylu uczenia się każdego ucznia, umożliwiając wszystkim dzieciom odnoszenie sukcesów nie tylko w szkole.

Możliwość komentowania jest wyłączona.