„#Nie Bajka o Porwaniu”

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z ważnym apelem! Prosimy o zapoznanie się z materiałami kampanii społecznej KM Policji w Katowicach oraz UM w Katowicach – „Nie Bajka o Porwaniu”.

Kampania ma na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa dzieci, zapobiegać porwaniu, zagubieniom i ich konsekwencjom. W filmie stworzonym przez Wydział Prewencji policjanci pokazują prawidłowe zachowania dziecka, sposoby obrony przed napastnikiem oraz sposoby ucieczki. Ponadto działania prowadzone przez Policję stanowią swego rodzaju zachętę do rozmowy rodziców ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie w kontakcie z nieznajomymi.

„#Niebajka o porwaniu” została stworzona po to, by przekonać rodziców, że nie należy dłużej zwlekać z rozmową o możliwości wystąpienia zagrożeń i trudnych sytuacji oraz, że nadal jeszcze nie jest za późno, by nauczyć dziecko, jak się bronić przed złymi ludźmi.

Link do spotu filmowego:

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/204732,Nie-Bajka-o-Porwaniu.html

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania „#Nie Bajka o Porwaniu” została wyłączona

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Spotkania odbędą się stacjonarnie w reżimie sanitarnym

dataklasagodzinaNauczyciel – wychowawcasala
15.09.211a17:00A. Słomian7
15.09.212a16:30A. Kabaj9
15.09.212b17:00M. Michałkiewicz-Gębura2
16.09.213a17:00M. Grychtoł5
15.09.214a16:30B. Kawczyńska8
14.09.214b16:30M. Jacenik20
15.09.215a16:30I. Kobiałkaświetlica
16.09.215b17:00J. Suchanek12
14.09.216a17:00A. Chodzidło3
15.09.217a16:30A. Tomaszkiewicz15
15.09.217b16:30K. Dyja21
15.09.217c16:30Ł. Krupa16
14.09.218a17:30D. Bonarski22
14.09.218b16:30J. E. Bryk-Cieplok11
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI została wyłączona

UBEZPIECZENIE 2021/2022

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach podjęła decyzję w sprawie ubezpieczenia uczniów w roku szkolnym 2021/2022. W przypadku zainteresowania ubezpieczeniem, proszę o postępowanie zgodnie z instrukcją w poniższym pliku. Ubezpieczenie szkolne jest dobrowolne.

OFERTA – zobacz

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania UBEZPIECZENIE 2021/2022 została wyłączona

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W KATOWICACH

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

–     Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rodzice/opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.
 4. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych i przemieszczania się pieszo.
 5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 6. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Uczniowie klas 1-8 przychodzą do szkoły wg ustalonego planu lekcji.
 8. Uczniowie będą wchodzić do szkoły trzema różnymi wejściami:
  1. wejście główne nadzorowane przez pracowników obsługi i nauczycieli,
  2. wejście od strony boiska, nadzorowane przez pracowników obsługi i nauczycieli,
  3. wejście przy sali gimnastycznej nadzorowane przez nauczycieli.
 9. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe jest obowiązkowa. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 10. Zakrywanie ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety, szatnie) jest obowiązkowe dla uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 11. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 12. Uczniowie po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej ściągają osłonę ust i nosa.
 13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
  1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
  2. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  3. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela.
 14. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zakrywają usta i nos podczas pracy.
 15. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 16. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 17. Należy zapewnić szybką i skuteczną komunikację z rodzicem/opiekunem dziecka (obowiązkowa aktualizacja numerów telefonów).
 18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 19. W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, wprowadza się następującą organizację:
  1. każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną,
  2. obowiązują różne godziny rozpoczęcia zajęć,
  3. trzy wejścia do szkoły,
  4. zróżnicowana organizacja przerw dla poszczególnych klas,
  5. różne tury obiadowe dla poszczególnych klas,
  6. przerwy na boisku (jak najczęściej),
  7. lekcje wychowania fizycznego na boisku szkolnym (jak najczęściej).
 20. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 21. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 22. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych należy czyścić lub dezynfekować.
 23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W związku z częstym wietrzeniem temperatura w szkole może się nieznacznie obniżać – zaleca się posiadanie dodatkowej odzieży z długim rękawem.
 24. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 25. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 26. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 27. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 28. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 29. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 30. Rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotów i pranie ubrań.
 31. Obowiązuje zakaz korzystania z szafek szkolnych. Kurtki uczniowie zostawiają w przydzielonej sali lekcyjnej.
 32. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W KATOWICACH została wyłączona

WOLĘ WODĘ

Szanowni Państwo,

Z inicjatywy rodziców Szkoły Podstawowej nr 18 w Katowicach został zainstalowany dystrybutor wody pitnej. Zakup został sfinansowany przez Radę Rodziców SP18. Cała społeczność szkoły wyraża wdzięczność za ten bardzo pożyteczny gest. Podziękowania za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia należą się również Mamie naszego ucznia z klasy 3 

Dziękujemy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DYSTRYBUTORA WODY PITNEJ – link

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania WOLĘ WODĘ została wyłączona

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

– Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2021r.

– Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2021r.

– Ferie zimowe – 14-27 lutego 2022r.

– Egzamin 8 klas        – język polski 24 maja 2022r.

– matematyka 25 maja 2022r.

– język obcy nowożytny 26 maja 2022r.

– Wiosenna przerwa świąteczna – 14-19 kwietnia 2022r.

– Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 14 października 2021r.,

24, 25, 26 maja 2022r. dla uczniów klas 1-7,

Propozycja: 12 listopada 2021r., 7 stycznia 2022r., 02 maja 2022r., 17 czerwca 2022r.,

Dzień Sportu – 06 października 2021r. lub 21 czerwca 2022r.

– Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole – 24 czerwca 2022r.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 została wyłączona

NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

1 września 2021 roku o godz. 8:00 zostanie odprawiona msza św. w intencji całej społeczności szkolnej w kościele parafialnym w Dębie. Uczniowie klas pierwszych przychodzą do szkoły do sali gimnastycznej o godzinie 9:15 z jednym rodzicem/opiekunem prawnym.

ZASADY ORGANIZACJI ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.     Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.     Rodzice/Opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.

4.     1 września 2021 roku uczniowie klasy 1, 2b oraz klas 4 mogą przyjść do szkoły z jednym rodzicem/opiekunem wg ustalonego harmonogramu.

5.     Uczniowie klasy 2a, 3 oraz klas 5-8 przychodzą do szkoły 1 września 2021 roku bez rodziców/opiekunów wg ustalonego harmonogramu.

6.     Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe jest obowiązkowa.

7.     Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w osłonie ust i nosa, po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ściąga osłonę.

8.     Rodzice/Opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej sali przy zastosowaniu środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

9.     W częściach wspólnych budynku szkoły (korytarze, toalety, stołówka, szatnie) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

10.  Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do zachowania  dystansu min. 1,5m.

11.  Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 została wyłączona

STYPENDIUM SZKOLNE – WAŻNA INFORMACJA

Informuję, że od 01.09.2021 do dnia 13.09.2021r. pedagog szkolny przyjmuje wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

 Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600,00 zł netto (świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych).

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego w godzinach pracy pedagoga, ewentualnie po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość odebrania wniosku z sekretariatu szkoły, bądź przesłania drogą elektroniczną.

Pedagog szkolny: Ewelina Ogonek, tel. 515 322 647

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania STYPENDIUM SZKOLNE – WAŻNA INFORMACJA została wyłączona

REMONT BOISKA DOBIEGA KOŃCA

Wykonywane są dwa zadania z projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. Powstało miniboisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą. Dokonano też renowacji nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego. Ponadto wymieniono i rozbudowano piłkochwyty.

W 2022 roku mamy w planach remont dużego boiska wielofunkcyjnego. Wniosek o realizację tego zadania został już złożony w ramach VIII edycji Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie już we wrześniu, szczegóły podamy wkrótce.

W ramach Budżetu Obywatelskiego, udało się zakupić dwie kolejne tablice interaktywne. Zostały umieszczone w salach 7 i 21. Aktualnie szkoła posiada 12 takich urządzeń. To duży wkład Urzędu Miasta Katowice w podnoszenie jakości edukacji szkół.

Więcej znajdziecie na naszym BLOG-u:

https://opowiastki-z-osiemnastki.blogspot.com/2021/08/z-zycia-szkoy-nasze-boisko-nie-do.html

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania REMONT BOISKA DOBIEGA KOŃCA została wyłączona

PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH” – PODSUMOWANIE

W tym roku szkolnym nasza szkoła miała zaszczyt wziąć udział w projekcie Szkoła Najlepszych.

W ramach podziękowania za zaproszenie do projektu uczniowie postanowili nakręcić film, do którego obejrzenia zapraszamy na naszym BLOG-u. Tam znajdziecie również inne ciekawostki dotyczące programu.

https://opowiastki-z-osiemnastki.blogspot.com/2021/06/z-zycia-szkoy-nasz-udzia-w-szkole.html

Opublikowano aktualnosci | Możliwość komentowania PROGRAM „SZKOŁA NAJLEPSZYCH” – PODSUMOWANIE została wyłączona