SYSTEM WSPARCIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KATOWICACH

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach uczestniczył w projekcie pn.: System wsparcia placówek oświatowych w Katowicach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III Priorytetu Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizatorem projektu od dnia 1 sierpnia 2013r. do dnia 31 lipca 2015r. było Miasto Katowice.

Cel główny projektu:

– podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Katowicach, poprzez stworzenie do 31.07.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół w obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Cele szczegółowe projektu:

– podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół/przedszkoli z Katowic w zakresie programów doskonalenia opartych na diagnozie placówek do 31.07.2015r.,

– podniesienie jakości współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli/nauczycielek w Katowicach poprzez organizację i funkcjonowanie 4 sieci współpracy i samokształcenia do 31.07.2015r.,

– poprawa efektywności procesu badania potrzeb dydaktycznych szkół/przedszkoli z Katowic w kontekście planowania działań w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 31.07.2015r.

Szczegóły w raporcie końcowym:

https://www.katowice.eu/SiteAssets/urzad-miasta/urz%C4%85d-miasta/fundusze-europejskie/fundusze-europejskie-na-lata-2007-2013/fundusze-w-katowicach-w-latach-2007-2013/projekty-kt%C3%B3re-uzyska%C5%82y-dofinansowanie/system-wsparcia-plac%C3%B3wek-o%C5%9Bwiatowych-w-katowicach/PPWSiP%20Katowice_WE_OW.pdf

Możliwość komentowania jest wyłączona.