ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniami losowymi są m.in.:

  • Śmierć, ciężki wypadek, nagła choroba rodzica lub obojga rodziców/opikunów;
  • Ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia;
  • Utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny w wyniku: pożaru, zalania, włamania itp.
  • Inne zdarzenie losowe powodujące niezaspokojenie bieżących potrzeb edukacyjnych ucznia;
  • Inne.

Termin: o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego (na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnycm ucznia) lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego przyjmuje pedagog szkolny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.