HIGIENISTKA

Wymagana dokumentacja medyczna ucznia klasy I

  1. „Karta profilaktycznego badania lekarskiego dziecka 6-letniego”. Badanie przeprowadza się w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie 1.
  2. OŚWIADCZENIE – druk wydaje higienistka (pielęgniarka szkolna na początku roku szkolnego). Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana jest w przypadku braku sprzeciwu rodziców. Sprzeciw wyraża się w formie pisemnej. Jeżeli rodzic wyrazi sprzeciw, dziecku będzie udzielana jedynie pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia.
  3. Druk „zgoda na fluoryzację i przeglądy włosów jest wydawany na początku roku szkolnego.
  4. W odniesieniu do uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych: pisemna zgoda rodziców na sprawowanie opieki, informacja i zlecenie lekarza, które należy dostarczyć na początku każdego roku szkolnego.

Fluoryzacja

W czasie całej edukacji dziecka w szkole podstawowej (na dzień dzisiejszy od klasy 1 do 6) prowadzona jest grupowa profilaktyka fluorkowa metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem Elmex żel – 6 razy w roku szkolnym.

W związku z tym na początku roku szkolnego, rodzice zostaną poproszeni o podpisanie zgody. Zgoda na fluoryzację obowiązuje na okres klas 1-6, a każda zmiana decyzji przez rodzica wymagana jest w formie pisemnej.

W przypadku wątpliwości rodzic powinien skontaktować się z lekarzem stomatologiem i jego decyzję  przedstawić na piśmie higienistce szkolnej.

Szczoteczki jednorazowe zapewnia SPZLA nieodpłatnie.

Wszawica

Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych.

Wszawica pozostaje istotnym problemem higienicznym i może w pewnych przypadkach być sygnałem zaniedbań opiekuńczych rodziców lub opiekunów w stosunku do dziecka.

W przypadku uporczywego uchylania się rodziców lub opiekunów dziecka od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną.

Występowanie wszawicy wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym nasila się w okresie wakacyjnym, szczególnie u dzieci młodszych, które nie posiadają jeszcze umiejętności dbania o higienę osobistą.

Przebywanie dzieci w skupiskach podczas wyjazdów, wspólna zabawa i wypoczynek sprzyjają rozprzestrzenianiu się wszawicy.

Wskazania profilaktyczne dla rodziców i dzieci:

– związywanie długich włosów lub krótkie fryzury ułatwiające pielęgnacje skóry głowy i włosów;

– używanie wyłącznie osobistych przyborów higienicznych do pielęgnacji włosów;

– codzienne czesanie i szczotkowanie włosów;

– mycie skóry głowy i włosów w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu;

– wyposażenie dzieci w środki higieniczne, takie jak szampony z odżywką, ułatwiające rozczesywanie i wyczesywanie włosów; – po powrocie do domu – systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów oraz systematyczne kontrole w okresie uczęszczania dziecka do przedszkola, szkoły lub innych placówek.

W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach, należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty. Gnidy należy usunąć mechanicznie.

W sytuacji wystąpienia wszawicy dziecka, kuracji powinni się poddać wszyscy domownicy.

Podstawową zasadą polityki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry i włosów, dokonywana przez Rodziców lub Opiekunów i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadkach zauważenia. W takiej sytuacji rodzice powinni również uczciwie poinformować rodziców wszystkich dzieci, z którymi miało ono kontakt, wychowawcę lub dyrektora szkoły.

Pielęgniarka szkolna może (nie musi) przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów.

Możliwość komentowania jest wyłączona.