AKTYWNA TABLICA

AKTYWNA TABLICA 2023

W ramach otrzymanej dotacji szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane w codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy (programy terapeutyczne mTalent, gry edukacyjne, materiały do terapii TUS, pomoce do zajęć relaksacyjnych) są niezbędne do podniesienia jakości pracy z ww. uczniami oraz efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Środki dydaktyczne będą służyły podczas zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, socjoterapeutycznych oraz  wyrównawczych. Ponadto pomocą zostaną objęci także uczniowie z Ukrainy podczas dodatkowych zajęć wyrównawczych (obecnie w szkole pobiera naukę około 40 uczniów z Ukrainy). Zakupione pomoce ułatwią indywidualizację pracy z uczniami, będą uatrakcyjniać prowadzone zajęcia przez specjalistów, co wpłynie na lepszą motywację uczniów do uczenia się.

AKTYWNA TABLICA 2017

W sierpniu 2017 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach przystąpił do projektu w pierwszej edycji programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Aktywna Tablica”. Głównym celem projektu było umożliwienie wykorzystywania w procesie edukacyjnym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia   możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Program zakładał realizację następujących zadań:

– rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

– kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

– rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

– wspieranie innowacyjnych metod pracy;

– wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach projektu szkoła zakupiła tablicę z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz  urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku. Sprzęt został zamontowany w sali matematyczno-muzycznej. Obecnie sprzęt jest wykorzystywany na lekcjach matematyki i muzyki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.