OPIEKA STOMATOLOGICZNA

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że Organ Prowadzący podpisał porozumienie z Centrum
Stomatologii Neomed
zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11w zakresie świadczenia  opieki stomatologicznej dla naszych Uczniów.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078) organ prowadzący szkołę w przypadku braku znajdującego się na terenie szkoły gabinetu dentystycznego powinien zawrzeć porozumienie z gabinetem dentystycznym posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia zlokalizowanym poza szkołą, lub z dentobusem.

Koordynatorem opieki stomatologicznej dla uczniów z ramienia CENTRUM STOMATOLOGII NEOMED jest lekarz dentysta Małgorzata Fischer, email: neomed@neomed.com.pl tel. 501 234 137, 32-258-48-85.

Na podstawie Porozumienia, po podpisaniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego zostaje zapewniona bezpłatna opieka stomatologiczna dla uczniów w tym profilaktyka i świadczenia ogólnostomatologiczne w gabinecie stomatologicznym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11. Uczniowie szkoły posiadający zgodę korzystają ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego poza kolejnością.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla uczniów obejmują m.in. (w zależności od wieku pacjenta):

– ocenę stanu uzębienia,

– kontrolę higieny jamy ustnej (badanie kontrolne wraz z instruktażem higieny jamy ustnej),

– ocenę stanu morfologicznego i funkcji żucia,

– profilaktyka profesjonalna, w tym profilaktyka fluorkowa,

– kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej

– wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

Profilaktyczne świadczenia stomatologiczne odbywają się w godzinach lekcyjnych, w terminie ustalonym pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi, podmiotem wykonującym działalność leczniczą a dyrekcją szkoły. Po udzieleniu świadczenia uczeń/opiekun otrzyma informację dotyczącą stanu uzębienia i ewentualnej konieczności rozpoczęcia leczenia ogólnostomatologicznego lub specjalistycznego. Od decyzji rodzica/opiekuna prawnego zależeć będzie podjęcie się leczeniu stomatologicznemu w Centrum Stomatologicznym Neomed w Katowicach (zgodnie z treścią Porozumienia) czy też w innym gabinecie. Dalsze leczenie czyli udzielanie świadczeń ogólnostomatologicznych odbywa się w godzinach pozalekcyjnych w obecności rodziców/opiekunów prawnych ucznia, w terminie indywidualnie ustalonym z podmiotem leczniczym, na podstawie wskazań lekarskich przekazanych w trakcie wizyty profilaktycznej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.