ŚLĄSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Katowicach jest uczestnikiem projektu ŚLĄSKA SZKOŁA ĆWICZEŃ

Program / oś priorytetowa / działanie: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój/ Oś priorytetowa II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji/ Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – konkurs.

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Okres realizacji projektu: od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2022r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 1 218 587,71 zł. Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu (ze środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi 100%. Brak wkładu własnego.

Lider projektu: Miasto Katowice

Realizatorzy:

– Szkoła Podstawowa Nr 33 z oddziałami dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach;

– III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach

– Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach
Partnerzy:

– Uniwersytet Śląski w Katowicach

– Niepubliczna Placówka Doskonalenie Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES

Stan realizacji: Projekt uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymał dofinansowanie.

Prezentacja

Możliwość komentowania jest wyłączona.