DUPLIKATY ŚWIADECTW

W przypadku utraty lub zniszczenia oryginału świadectwa szkolnego można wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa. Podanie można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej.

podanie świadectwo szkolne.pdf

podanie świadectwo szkolne.docx

Do podania należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat na podany niżej numer konta:

PKO Bank Polski S.A.
98 1020 2313 0000 3402 0515 7070
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
40-106 Katowice, ul. Sportowa 29

W tytule przelewu należy wpisać: „duplikat świadectwa, imię, nazwisko”

Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 26,00 zł.

Możliwość komentowania jest wyłączona.