STYPENDIUM SZKOLNE


Informacja dotycząca przyznania pomocy materialnej w formie STYPENDIUM SZKOLNEGO dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 

(sierpień 2023 r.) kryterium dochodowe 600 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski dostępne są do odbioru w gabinecie pedagoga szkolnego, w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej pod adresem:

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które wyszczególnione są w pouczeniu, stanowiącym integralną część wniosku.

Termin i miejsce składania wniosków:

04 – 14 września 2023 r. w gabinecie pedagoga, w godzinach pracy,  p. Eweliny Ogonek.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pedagoga szkolnego, tel. 515 322 647

i pod następującymi numerami telefonów (CUW Katowice – dział stypendiów szkolnych):

32 35-70-817, 32 35-70-834, 32 60-61-374, 32 35-70-835, 32 60-61-393Może być ono przyznane w formie:

  • Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności „Zielona szkoła”, zajęcia nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, wycieczek szkolnych.
  • Rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.

Na co konkretnie można przeznaczyć stypendium szkolne?

  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, itp.
  • Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów, muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.
  • Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. koszty zakwaterowania, przejazdu itp.

Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.