ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Podstawa prawna

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

–     Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rodzice/opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.
 4. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych i przemieszczania się pieszo.
 5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 6. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 7. Uczniowie klas 1-8 przychodzą do szkoły wg ustalonego planu lekcji.
 8. Uczniowie będą wchodzić do szkoły trzema różnymi wejściami:
  1. wejście główne nadzorowane przez pracowników obsługi i nauczycieli,
  2. wejście od strony boiska, nadzorowane przez pracowników obsługi i nauczycieli,
  3. wejście przy sali gimnastycznej nadzorowane przez nauczycieli.
 9. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe jest obowiązkowa. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 10. Zakrywanie ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety, szatnie) jest obowiązkowe dla uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 11. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 12. Uczniowie po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej ściągają osłonę ust i nosa.
 13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
  1. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
  2. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  3. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela.
 14. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zakrywają usta i nos podczas pracy.
 15. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 16. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Dopuszcza się używanie innych urządzeń do bezdotykowego pomiaru temperatury.
 17. Należy zapewnić szybką i skuteczną komunikację z rodzicem/opiekunem dziecka (obowiązkowa aktualizacja numerów telefonów).
 18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 19. W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, wprowadza się następującą organizację:
  1. każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną,
  2. obowiązują różne godziny rozpoczęcia zajęć,
  3. trzy wejścia do szkoły,
  4. zróżnicowana organizacja przerw dla poszczególnych klas,
  5. różne tury obiadowe dla poszczególnych klas,
  6. przerwy na boisku (jak najczęściej),
  7. lekcje wychowania fizycznego na boisku szkolnym (jak najczęściej).
 20. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 21. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 22. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych należy czyścić lub dezynfekować.
 23. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W związku z częstym wietrzeniem temperatura w szkole może się nieznacznie obniżać – zaleca się posiadanie dodatkowej odzieży z długim rękawem.
 24. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 25. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 26. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 27. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 28. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 29. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 30. Rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotów i pranie ubrań.
 31. Obowiązuje zakaz korzystania z szafek szkolnych. Kurtki uczniowie zostawiają w przydzielonej sali lekcyjnej.
 32. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.