ZASADY EGZAMINU ÓSMOKLASISTY MAJ 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – INFORMACJE OGÓLNE

 1. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:
  • Język polski – 25 maja 2021r. (wtorek) godzina. 9.00, czas trwania 120 minut (uczniowie z dostosowaniami do 180 minut);
  • Matematyka – 26 maja 2021r. (środa) godzina 9.00, czas trwania 100 minut (uczniowie z dostosowaniami do 150 minut);
  • Język obcy nowożytny – 27 maja 2021r. (czwartek) godzina 9.00, czas trwania 90 minut (uczniowie z dostosowaniami do 135 minut)
 2. Termin dodatkowy dla uczniów, którzy ze względów zdrowotnych nie przystąpili do egzaminów lub którym przerwano egzamin:
  • Język polski – 16 czerwca 2021r. (środa) godzina. 9.00;
  • Matematyka – 17 czerwca 2021r. (czwartek) godzina 9.00;
  • Język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021r. (piątek) godzina 9.00.
 3. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 2 lipca 2021r. Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 8 lipca 2021r.
 4. Zdający przychodzą na egzamin na określone godziny (podane 3 dni przed egzaminem przez wychowawcę klasy) oraz wchodzą do szkoły wskazanymi wcześniej wejściami.
 5. W dniu egzaminu uczniowie powinni mieć przy sobie dokument tożsamości.
 6. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki – również linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

ZASADY ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

I. WYTYCZNE OGÓLNE

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, utrata węchu lub smaku).
 2. Uczeń, nie może przyjść na ten egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą  w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) może przyjść na egzamin, nawet jeśli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 5. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 6. Na egzamin uczeń przynosi:
  • legitymację uczniowską,
  • własne przybory piśmiennicze – długopisy (lub pióro) z czarnym tuszem lub atramentem,
  • linijkę na matematykę,
  • małą butelkę wody – w czasie trwania egzaminu butelka z wodą stoi na podłodze przy nodze stolika (szkoła nie zapewnia wody pitnej oraz posiłków).
 7. Uczeń nie może pożyczać przyborów od innych uczniów.
 8. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, w którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
 9. Zaleca się zostawienie telefonu komórkowego ucznia w domu.

II. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Uczeń  zgłasza się na egzamin  każdego dnia zgodnie z informacją zawartą w harmonogramie, o ściśle wyznaczonej godzinie. Harmonogram zostanie udostępniony w późniejszym terminie przez wychowawców klas.
 2. Uczeń ustawia się przed wejściem do szkoły, zachowując odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz ma zakryte usta i nos (maseczka jedno- lub wielorazowa).
 3. Uczeń może w dniu egzaminu zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w szafce szkolnej. Podczas korzystania z szatni minimalizujemy kontakt z innymi osobami, zachowujemy odległość od innych osób, zakrywamy usta i nos maseczką.
 4. Czekając na wejście do sali, w której przeprowadzany jest egzamin,  uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczka jedno- lub wielorazowa).
 5. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego  losuje w obecności zdających numer stolików, przy których będą pracować (z wyjątkiem uczniów, którzy pracują z arkuszami dostosowanymi), uczeń okazuje legitymację uczniowską, zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos (maseczka jedno- lub wielorazowa) do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
  • wychodzi do toalety;
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Uczeń, jeżeli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 9. Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 10. Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

III. EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 1. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący zespołu nadzorującego informuje ich o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, w tym zasadach dotyczących zachowania bezpieczeństwa sanitarnego, o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi), o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy.
 2. O wyznaczonej godzinie po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczeń:
  1. zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na 1  oraz na 2 stronie arkusza,
  1. sprawdza kompletność arkusza, tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera: zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (j. polski, matematyka, j. angielski),
  1. sprawdza, czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
  1. o wszelkich brakach informuje nauczyciela.
 3. W wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań oraz na karcie odpowiedzi, uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL. W przypadku uczniów, którzy korzystają z arkuszy dostosowanych czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego .
 4. Przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu członkowie zespołu nadzorującego sprawdzają w obecności uczniów poprawność danych oraz naklejek. 
 5. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący zespołu nadzorującego  zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Na egzaminie z języka angielskiego  następuje odtworzenie płyty CD.
 6. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina uczniom o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi (obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności).
 7. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:
  • informuje zdających o zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
  • wyznacza dodatkowy czas 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
  • po upływie 5 minut należy zamknąć arkusz egzaminacyjny i odłożyć na brzeg stolika.
 8. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przebieg egzaminu przez podniesienie  ręki,  zamyka  arkusz  i  odkłada  go  na  brzeg  stolika.  Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego   w  obecności  ucznia  sprawdza  kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w wytycznych. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed  odebraniem  jego  arkusza  egzaminacyjnego  członek  zespołu  nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi  na  karcie  odpowiedzi.  W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy z dostosowaniem).
 9. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 10 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15  minut  przed  zakończeniem  egzaminu  (nawet  jeżeli zdający  skończył  pracę  z  arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 10. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Wychodząc z sali zakrywa usta i nos (maseczka jedno- lub wielorazowa).
 11. Po zebraniu wszystkich prac przewodniczący zespołu nadzorującego poleca uczniom  opuszczenie sali egzaminacyjnej z wyjątkiem ucznia, który będzie obecny podczas pakowania materiałów z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 12. W przypadku wystąpienia u ucznia, podczas trwania egzaminu, niepokojących objawów chorobowych, uczeń zgłasza ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

IV. PO EGZAMINIE  ÓSMOKLASISTY

 1. W celu przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 2. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie – unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

V. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Przy wejściu do szkoły będzie wywieszona informacja:
  • dotycząca objawów COVID-19 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu SARS-Co-2;
  • zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
  • zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego zawierająca numery telefonów do służb medycznych;
  • zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie COVID-19 (800 190 590).
 2. Przy wejściu do szkoły będzie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 3. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali egzaminacyjnej. Obok płynu  umieszczona będzie  informacja na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
 4. Egzamin będzie przeprowadzany w salach lekcyjnych pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów).
 5. Ławki w sali egzaminacyjnej należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
 6. Miejsca dla członków zespołu nadzorujących przebieg egzaminu będą przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego.
 7. W trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos (maseczka jedno- lub wielorazowa) oraz mieć założone rękawiczki.
 8. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.
 9. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
  • egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w zakresie zadań, na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,
  • sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.
 10. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
 11. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu.
 12. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
 13. Nie używamy suszarek nawiewowych.
 14. Podczas codziennych prac porządkowych, kładzie się szczególny nacisk na utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 15. Ławki oraz krzesła w sali należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
 16. Dezynfekować należy również odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów z języka obcego.
 17. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby uczniowie oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 18. Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

VI. DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. Członkowie zespołów nadzorujących powinni przejść szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”.
 3. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi uczniami,
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem,
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście,
  • należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany egzamin – zarówno przed, jak i po zakończeniu egzaminu. W tym celu dyrektor szkoły organizuje wejście do szkoły różnymi wejściami, dodatkowy nadzór nad uczniami,
  • należy poinstruować uczniów, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 5. O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA LUB CZŁONKA ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO

 1. Jeżeli uczeń lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego  informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.
 3. W przypadku, gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
 4. Pracownicy Zespołu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 6. W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego ucznia oraz postępować jak w pkt VII.1.

VIII. WYTYCZNE DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie nauczyciel, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Nauczyciel, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzenie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) może przyjść na egzamin, nawet jeśli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Po wejściu na teren szkoły każda osoba zobowiązana jest zdezynfekować ręce.
 5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeśli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
  • niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
 6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).
 8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 9. Przewodniczący i  członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stanowisku egzaminacyjnym lub  kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako „niepokojące”.
 11. Paczki z materiałami egzaminacyjnymi należy odebrać od kuriera i otwierać w rękawiczkach. Po odebraniu paczek od kuriera można przetrzeć je szmatką z płynem dezynfekującym.
 12. Członkowie zespołu nadzorującego w rękawiczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki oraz mają zakryte usta i nos.
 13. Cudzoziemcy przystępujący do egzaminu, który jak sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownik dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własny słownik, który przed egzaminem powinien zostać sprawdzony  przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).
 14. Przewodniczący lub członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu, przed wpuszczeniem zdających do sali egzaminacyjnej, przeprowadzają, w obecności zdającego, losowanie numerów stolików na egzaminie. 
 15. Przewodniczący i członkowie zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przed rozpoczęciem egzaminu informują zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  • zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  • obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
   po zakończonym egzaminie.
 16. Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

Możliwość komentowania jest wyłączona.