ZASADY PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 1. WYTYCZNE OGÓLNE
  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, utrata węchu lub smaku).
  2. Uczeń, nie może przyjść na ten egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą  w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
  5. Na egzamin uczeń przynosi:
   1. legitymację uczniowską,
   2. własne przybory piśmiennicze – długopisy (lub pióro) z czarnym tuszem lub atramentem,
   3. linijkę na matematykę,
   4. małą butelkę wody – w czasie trwania egzaminu butelka z wodą stoi na podłodze przy nodze stolika (szkoła nie zapewnia wody pitnej oraz posiłków).
  6. Uczeń nie może pożyczać przyborów od innych uczniów.
  7. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, w którym jako sposób dostosowania testu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki.
  8. Zaleca się zostawienie telefonu komórkowego ucznia w domu.
 2. PRZYGOTOWANIE DO PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
  1. Uczeń  zgłasza się na egzamin  każdego dnia zgodnie z informacją zawartą w harmonogramie, o ściśle wyznaczonej godzinie. Harmonogram zostanie udostępniony w późniejszym terminie przez wychowawców klas.
  2. Uczeń ustawia się przed wejściem do szkoły zachowując wskazane  odstępy.
  3. Uczeń może w dniu egzaminu zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w szafce szkolnej. Podczas korzystania z szatni minimalizujemy kontakt z innymi osobami, zachowujemy odległość od innych osób, zakrywamy usta i nos maseczką.
  4. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest egzamin,  uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
  5. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej dla każdego ucznia nauczyciel losuje numer stolika (z wyjątkiem uczniów,  którzy pracują z arkuszami dostosowanymi), uczeń okazuje legitymację uczniowską, zajmuje miejsce przy wyznaczonym stoliku.
  6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos (maseczką) do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
  7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
   1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
   2. wychodzi do toalety,
   3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali.
  8. Uczeń, jeżeli uzna to za właściwe, może mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
  9. Należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa:
   1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,
   2. niedotykaniu dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i kichania (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką).
 3. EGZAMIN PRÓBNY ÓSMOKLASISTY
  1. O wyznaczonej godzinie po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczeń:
   1. zapoznaje się z instrukcją zamieszczoną na 1  oraz na 2 stronie arkusza,
   2. sprawdza kompletność arkusza tj. czy arkusz egzaminacyjny zawiera: zeszyt zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (j. polski, j. angielski); zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi (matematyka),
   3. wyciąga kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych  wraz z  kartą odpowiedzi,
   4. sprawdza czy zeszyt zadań zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,
   5. o wszelkich brakach informuje nauczyciela.
  2. W wyznaczonych miejscach arkusza egzaminacyjnego (na stronie tytułowej zeszytu zadań oraz na karcie odpowiedzi, a w przypadku egzaminu z matematyki (arkusz OMA-100) również na karcie rozwiązań zadań egzaminacyjnych), uczeń zamieszcza kod ucznia i numer PESEL. W przypadku uczniów którzy korzystają z arkuszy dostosowanych czynności te wykonują nauczyciele.
  3. Po czynnościach organizacyjnych nauczyciel  zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z danym arkuszem. Na egzaminie z  języka angielskiego  następuje odtworzenie płyty CD.
  4. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem nauczyciel  przypomina uczniom o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. (obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych).
  5. Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel:
   1. informuje zdających o zakończeniu pracy,
   2. wyznacza dodatkowy czas 5minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na karcie odpowiedzi (dotyczy uczniów którzy maja obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
   3. po upływie 5 minut należy zamknąć arkusz i odłożyć na brzeg stolika.
  6. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie  ręki,  zamyka  arkusz  i  odkłada  go  na  brzeg  stolika.  Przewodniczący zespołu nadzorującego  w  obecności  ucznia  sprawdza  kompletność materiałów, przestrzegając zasad określonych w wytycznych. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 15minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed  odebraniem  jego  arkusza  egzaminacyjnego  członek  zespołu  nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi  na  karcie  odpowiedzi.  W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy z dostosowaniem).
  7. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15  minut  przed  zakończeniem  egzaminu  (nawet  jeżeli zdający  skończył  pracę  z  arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
  8. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.
  9. Po zebraniu wszystkich prac nauczyciel  poleca uczniom  opuszczenie sali egzaminacyjnej z wyjątkiem ucznia, który będzie obecny podczas pakowania materiałów.
  10. W przypadku wystąpienia u ucznia podczas trwania egzaminu niepokojących objawów chorobowych, uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi.
 4. PO EGZAMINIE PRÓBNYM ÓSMOKLASISTY
  1. W celu przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa, należy pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym teście.
  2. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie – unikają spotkań w grupie np. przy wejściu do szkoły.
 5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ EGZAMINU PRÓBNEGO ÓSMOKLASISTY
  1. Przy wejściu do szkoły oraz w salach znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.
  2. Dezynfekcja rąk jest obowiązkowa.
  3. Egzamin będzie przeprowadzony w salach szkolnych z zachowaniem odpowiednich odstępów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami.
  4. Ławki w sali ustawione będą w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
  5. Miejsca dla nauczycieli nadzorujących przebieg egzaminu będą przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od uczniów oraz od pozostałych nauczycieli.
  6. W trakcie czynności organizacyjnych nauczyciele są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki.
  7. Nauczyciele powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali, w której jest przeprowadzany egzamin, konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy uczniów w pozycji stojącej.
  8. Jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe, drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią egzaminy z języka obcego, gdzie jest odtwarzane nagranie.
  9. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek/uchwytów.
  10. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu.
  11. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.
  12. Nie używamy suszarek nawiewowych.
  13. Podczas codziennych prac porządkowych, kładzie się szczególny nacisk na utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
  14. Ławki oraz krzesła w sali należy dezynfekować przed i po każdym egzaminie.
  15. Dezynfekować należy również odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia egzaminów z języka obcego.
  16. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby uczniowie oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  17. Na terenie szkoły będzie wyznaczone i przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 6. DODATKOWE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W DNIU PRZEPROWADZANIA PRÓBNEGO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
  1. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zapoznają się z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa podczas egzaminów próbnych.
  2. Nauczyciel / dyrektor szkoły / wychowawca informuje nauczycieli przeprowadzających egzamin w danej sali, że w tej sali do testu przystępuje uczeń chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Nauczyciele nadzorujący przebieg egzaminu w danej sali muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego ucznia jako objawów „niepokojących”.
  3. Nauczyciele w rękawiczkach odbierają arkusze od dyrektora szkoły. Arkusze są rozdawane uczniom również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają maseczką zakryte usta i nos.
  4. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
   1. zakazie kontaktowania się z innymi uczniami,
   2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem,
   3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
   4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście,
   5. należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany egzamin – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły organizuje wejście do szkoły różnymi wejściami, rozpoczęcie i zakończenie egzaminu o różnych godzinach, dodatkowy nadzór nad uczniami,
   6. należy poinstruować uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
  5. O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów, z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA LUB U NAUCZYCIELA
  1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.
  2. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły, a w razie pogarszania się stanu zdrowia ucznia – także pogotowie ratunkowe.
  3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.
  4. Pracownicy Zespołu w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem POZ, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 albo 112.
  5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy poinformować pracownika o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ. Obszar, w którym poruszał się pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
  6. W przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać test diagnostyczny tego ucznia oraz postępować jak w pkt VII.1.

Możliwość komentowania jest wyłączona.