ZASADY NAUKI ZDALNEJ

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493 ze zmianami).

 1. W przypadku ograniczenia w całości lub w części funkcjonowania szkół, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Czasowe zawieszenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych nie zwalnia uczniów od obowiązku szkolnego w postaci zdalnego nauczania.
 3. Poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjmuje się w szczególności zajęcia prowadzone z wykorzystaniem:
  1. Platformy Zdalnego Nauczania Moodle – www.zsp1katowice.neoklasa.pl;
  1. Platformy „Office 365 dla Edukacji” – https://www.office.com/;
  1. Dziennika elektronicznego – https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice;
  1. Poczty elektronicznej;
  1. Innych narzędzi lub formy zatwierdzonej przez dyrektora.
 4. Plan lekcji nie ulega zmianie, tylko formy organizacji zajęć oraz przedział czasowy (lekcja może trwać mniej niż 45 minut, nie mniej niż 30 minut).
 5. W przypadku nieobecności nauczycieli lub z innych powodów organizacyjnych plan lekcji w poszczególnych oddziałach może ulec zmianom.
 6. Biorąc pod uwagę sytuacje uczniów zajęcia powinny być prowadzone przez nauczycieli naprzemiennie, z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz wykorzystując zróżnicowane formy pracy ucznia. Nauczyciel nie może karać ucznia za niewykonanie zadania lub nieuczestniczenie w lekcji online w określonym przez niego czasie (z uwagi na warunki techniczne lub szczególne sytuacje).
 7. Obowiązkiem ucznia jest przebywanie w stałym kontakcie z nauczycielami przez platformy, odbieranie wiadomości w dzienniku elektronicznym, w inny sposób określony z wychowawcą i nauczycielami w sytuacjach uniemożliwiających korzystanie z formy elektronicznej. Po powrocie do szkoły realizowany materiał w formie online będzie podsumowany i może zostać zweryfikowany przez nauczyciela odpowiednią formą pisemną lub ustną.
 8. Potwierdzeniem obecności ucznia na lekcji jest:
  1. logowanie na platformie Moodle w przypadku zamieszczania tam materiału edukacyjnego przesłanego przez nauczyciela danego przedmiotu lub
  1. nawiązanie połączenia przez komunikator i udział w zajęciach on-line z wykorzystaniem platformy „Office 365 dla Edukacji” w przypadku organizacji zajęć w tej formie przez nauczyciela przedmiotu lub
  1. potwierdzenie odbioru materiałów edukacyjnych przez uczniów nie posiadających dostępu do platform wymienionych w podpunktach a i b (np. przez e-dziennik, pocztę elektroniczną lub odbiór w szkole).
 9. Oceny będą wpisywane tylko do dziennika elektronicznego. Podstawą do wystawienia oceny z poszczególnych przedmiotów jest podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem oraz sprawdziany / kartkówki / testy pisane na terenie szkoły.
 10. Uczeń ma prawo do takiej organizacji kształcenia, która umożliwi mu w równym stopniu co innym uczniom realizację podstawy programowej oraz uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez szkołę z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę.
 11. Uczeń ma obowiązek stosować się do zasad wynikających z organizacji kształcenia na odległość określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów w tym szczególnie do przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie ze wskazaniami nauczyciela.
 12. W czasie nauczania zdalnego spowodowanego czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły nauczyciele zespołu klas I-III ustalają zmiany do oceniania osiągnięć uczniów, które zapisują w aneksie i informują o nich rodziców.
 13. W czasie nauczania zdalnego spowodowanego czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły nauczyciele poszczególnych przedmiotów ustalają zmiany (zapisane w aneksach) do przedmiotowych systemów oceniania i informują o nich uczniów.
 14. Wychowawca nadzoruje obciążenie uczniów w ciągu dnia poprzez analizę działań na platformach, przeprowadzanie w razie konieczności wywiadów z uczniami (rodzicami) i nauczycielami, udziela także informacji dyrektorowi w razie zaistniałej potrzeby. Koryguje następnie we współpracy z nauczycielami obciążenie ucznia czynnościami edukacyjnymi i sposobem ich realizacji w danej klasie.
 15. Zajęcia rewalidacyjne realizowane są w zasadzie zdalnie. Dopuszcza się realizowanie tych zajęć w formie stacjonarnej.
 16. Nauczyciele uczący w danej klasie przesyłają swoje uwagi odnośnie postępów w nauce uczniów do wychowawcy klasowego, kiedy widzą potrzebę udzielenia uczniowi wsparcia przez rodziców, pedagoga lub psychologa szkolnego.
 17. Nauczyciele wprowadzają przesunięcia treści i mają możliwość modyfikacji realizacji czasowej pewnych zagadnień kształcenia, których z uwagi np. na wymagania sprzętowe czy wymagane specjalistyczne oprogramowanie lub inne środki dydaktyczne, nie można realizować w ramach kształcenia online. Treści te mogą być realizowane później.
 18. W przypadku konieczności modyfikacji treści kształcenia, nauczyciel przedstawia dyrekcji drogą mailową rozkład materiału nauczania (aneks do rozkładu) z tego przedmiotu na okres obowiązywania rozporządzenia i jest zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany w kolejnym okresie nauczania.

Niniejsze zasady mogą ulec modyfikacji, o czym wszyscy zainteresowani zostaną

Możliwość komentowania jest wyłączona.