ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA WYPADEK OGŁOSZENIA STREFY ŻÓŁTEJ/ CZERWONEJ.

 1. Stanowczo ogranicza się do niezbędnego minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich (rodzice, opiekunowie, osoby dorosłe) na terenie szkoły.
 2. W przypadku niemożności zachowania właściwego dystansu 2m na boisku szkolnym wprowadza się obowiązek  stosowania osłony ust i nosa.
 3. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety, inne pomieszczenia pracownicze).
 4. Wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali (z wyjątkiem zajęć informatyki i wychowania fizycznego).
 5. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mogą mieć dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej.
 6. Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady medycznej.
 7. Wprowadza się obowiązkowy pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym rodzicom/opiekunom i osobom dorosłym, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C osobę obowiązuje zakaz wstępu do szkoły.
 8. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej. Jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły.
 9. Ogranicza się wyjścia grupowe do niezbędnego minimum.
 10. Wprowadza się zakaz wycieczek szkolnych.
 11. Zajęcia wychowania fizycznego organizuje się w miarę możliwości na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły i w parku.
 12. Wychowawca klasy informuje rodziców uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnienia kontaktu ze szkołą na ten czas.Możliwość komentowania jest wyłączona.