ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Zasady organizacji zajęć wychowania fizycznego w  roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 18 w Katowicach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 1. Przy wejściu do szatni obowiązuje zasada dystansu min. 1,5m oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji lub mycie rąk wodą z mydłem. Podczas przebywania w szatni obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.
 2. W przypadku, kiedy na zajęciach przebywają dwie klasy,  dzieci korzystają z szatni przy sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Jedna klasa przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga klasa oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywać się głównie na boisku szkolnym, oraz poza terenem szkoły (np. Park Śląski).
 4. Zajęcia  na świeżym  powietrzu, będą odbywały się również  w okresie jesienno-zimowym. Dzieci muszą być odpowiednio przygotowane do warunków atmosferycznych.
 5. Jeżeli warunki na zewnątrz będą zagrażały zdrowiu dzieci, zajęcia będą odbywały się w sali gimnastycznej.
 6. Szatnie oraz sala gimnastyczna  każdorazowo  przed zajęciami będą wietrzone.
 7. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń dezynfekuje lub myje ręce wodą z mydłem.
 8. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają  ćwiczenia i gry kontaktowe.
 9. Przybory i przyrządy wykorzystywane podczas zajęć będą każdorazowo dezynfekowane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.