ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ

Zasady organizacji zajęć w  roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 18 w Katowicach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w innej izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 4. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  1. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  1. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  1. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. Rodzice/opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.
 6. 2 września 2020 roku uczniowie klas 1-8 przychodzą do szkoły wg ustalonego planu lekcji.
 7. Uczniowie będą wchodzić do szkoły trzema różnymi wejściami:
  1. wejście główne nadzorowane przez pracowników obsługi i nauczycieli,
  1. wejście od strony boiska, nadzorowane przez pracowników obsługi i nauczycieli,
  1. wejście przy sali gimnastycznej nadzorowane przez nauczycieli.
 8. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe jest obowiązkowa.
 9. Zakrywanie ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety, szatnie) jest obowiązkowe dla uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 10. Uczniowie po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej ściągają osłonę ust i nosa.
 11. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zakrywają usta i nos podczas pracy.
 12. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Należy zapewnić szybką i skuteczną komunikację z rodzicem/opiekunem dziecka (obowiązkowa aktualizacja numerów telefonów).
 14. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 15. W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, wprowadza się następującą organizację:
  1. każda klasa ma przydzieloną salę lekcyjną,
  1. obowiązują różne godziny rozpoczęcia zajęć,
  1. trzy wejścia do szkoły,
  1. zróżnicowana organizacja przerw dla poszczególnych klas,
  1. przerwy na boisku (jak najczęściej),
  1. lekcje wychowania fizycznego na boisku szkolnym (jak najczęściej).
 16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 18. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych należy czyścić lub dezynfekować.
 19. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W związku z częstym wietrzeniem temperatura w szkole może się nieznacznie obniżać – zaleca się posiadanie dodatkowej odzieży z długim rękawem.
 20. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 21. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 22. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 23. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 24. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 25. Rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotów i pranie ubrań.
 26. Obowiązuje zakaz korzystania z szafek szkolnych. Kurtki uczniowie zostawiają w przydzielonej sali lekcyjnej.
 27. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.