ZASADY CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KATOWICACH

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny
 1. Pracownicy obsługi poza swoimi podstawowymi obowiązkami są zobowiązani do zwracania uwagi osobom, które wchodzą do budynku, aby dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nie przebywały niepotrzebnie na terenie szkoły.
 2. Pracownicy obsługi na bieżąco myją lub dezynfekują: toalety, klamki drzwi i okien, przełączniki światła, poręcze, osłony kaloryferów (przy których gromadzą się uczniowie), ławki na korytarzach, słupki od bramek na boisku, zewnętrzne poręcze i powierzchnie dotykowe bram i furtek, inne powierzchnie dotykowe jak krawędzie drzwi, krawędzie futryn, kosze na śmieci.
 3. Pracownicy obsługi w miarę potrzeb myją lub dezynfekują ławki i krzesła w salach.
 4. Pracownicy obsługi w pracowni komputerowej myją lub dezynfekują po każdych zajęciach klawiaturę, myszkę oraz miejsce przy którym siedzi uczeń. W trakcie sprzątania komputer musi być wyłączony.
 5. Pracownicy obsługi starają się w miarę potrzeb myć klawiatury i myszki przy komputerach w pozostałych salach lekcyjnych. Blat biurka musi zostać umyty lub zdezynfekowany.
 6. W przypadku wymiany uczniów w danej sali lekcyjnej pracownik obsługi musi pomieszczenie wywietrzyć i posprzątać.
 7. W przypadku wykorzystania danej sali na zajęcia realizowane indywidualnie pracownik obsługi musi przed wejściem innych osób posprzątać miejsce, w którym siedział uczeń i nauczyciel.
 8. Mycie wskazanych powyżej powierzchni odbywa się ciepłą wodą z dodatkiem detergentu.
 9. Dezynfekcja wskazanych powyżej powierzchni odbywa się przy użyciu dostępnych w szkole środków ze ścisłym przestrzeganiem zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. Każdy pracownik obsługi w miarę możliwości używa własnych przyrządów do sprzątania.
 11. Każdy pracownik obsługi na bieżąco kontroluje dostępność środków dezynfekujących w wystawionych pojemnikach.
 12. Jednorazowe maseczki lub rękawice należy wyrzucać do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Możliwość komentowania jest wyłączona.