ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Zasady organizacji zajęć pozalekcyjnych w  roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 18 w Katowicach

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 1. W pozalekcyjnych zajęciach sportowych może uczestniczyć dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie zaaprobowali pisemnie niniejsze zasady (oświadczenie), a podpisany dokument przekazali trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 2. Uczestnicy zajęć wchodzą na treningi tylko i wyłącznie głównym wejściem do klubu.
 3. Przy wejściu do szatni obowiązuje zasada dystansu min. 1,5m oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji lub mycie rąk wodą z mydłem. Podczas przebywania w szatni obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.
 4. W przypadku, kiedy na zajęciach przebywa duża liczba dzieci, korzystają oni z szatni przy sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Jedna część przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga grupa oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
 5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe będą odbywać się głównie na boisku szkolnym, oraz poza terenem szkoły (np. Park Śląski).
 6. Zajęcia  na świeżym  powietrzu, będą odbywały się również  w okresie jesienno-zimowym. Dzieci muszą być odpowiednio przygotowane do warunków atmosferycznych.
 7. Jeżeli warunki na zewnątrz będą zagrażały zdrowiu dzieci, zajęcia będą odbywały się w sali gimnastycznej.
 8. W trakcie prowadzenia zajęć na terenie szkoły nie może przebywać żadna nieuprawniona do tego osoba.
 9. Szatnie oraz sala gimnastyczna każdorazowo przed zajęciami będą wietrzone.
 10. Obowiązkowo przed i po każdych zajęciach zawodnik dezynfekuje lub myje ręce wodą z mydłem.
 11. Podczas pozalekcyjnych zajęć sportowych ograniczone zostają  ćwiczenia i gry kontaktowe.
 12. Przybory i przyrządy wykorzystywane podczas zajęć będą każdorazowo dezynfekowane.
 13. 13.         Do zajęć nie zostaną dopuszczeni zawodnicy z objawami choroby tj. kaszel, katar, gorączka, bóle głowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.