ZASADY ORGANIZACJI POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH

W  ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W KATOWICACH

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • Wytyczne MEiN, MZ i GIS  dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny
 1. W pozalekcyjnych zajęciach sportowych może uczestniczyć dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie zaaprobowali pisemnie niniejsze zasady (oświadczenie), a podpisany dokument przekazali trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 2. Uczestnicy zajęć wchodzą na treningi tylko i wyłącznie głównym wejściem do klubu.
 3. Na zajęcia pozalekcyjne może uczęszczać dziecko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 4. Dzieci mogą być przyprowadzane do szkoły i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 5. Rodzice/opiekunowie mający objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych nie wchodzą do budynku szkoły.
 6. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.
 7. Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Przy wejściu do szatni obowiązuje zasada dystansu min. 1,5m oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem do dezynfekcji lub mycie rąk wodą z mydłem. Podczas przebywania w szatni obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.
 9. W przypadku, kiedy na zajęciach przebywa duża liczba dzieci, korzystają oni z szatni przy sali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Jedna część przebiera się w szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do minimum), natomiast druga grupa oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu.
 10. Pozalekcyjne zajęcia sportowe będą odbywać się głównie na boisku szkolnym, oraz poza terenem szkoły (np. Park Śląski).
 11. Zajęcia  na świeżym  powietrzu, będą odbywały się również  w okresie jesienno-zimowym. Dzieci muszą być odpowiednio przygotowane do warunków atmosferycznych.
 12. Jeżeli warunki na zewnątrz będą zagrażały zdrowiu dzieci, zajęcia będą odbywały się w sali gimnastycznej.
 13. W trakcie prowadzenia zajęć na terenie szkoły nie może przebywać żadna nieuprawniona do tego osoba.
 14. Szatnie oraz sala gimnastyczna każdorazowo przed zajęciami będą wietrzone.
 15. Obowiązkowo przed i po każdych zajęciach dziecko dezynfekuje lub myje ręce wodą z mydłem.
 16. Podczas pozalekcyjnych zajęć sportowych ograniczone zostają  ćwiczenia i gry kontaktowe.
 17. Przybory i przyrządy wykorzystywane podczas zajęć będą każdorazowo dezynfekowane.
 18. Do zajęć nie zostaną dopuszczeni uczestnicy z objawami choroby tj. kaszel, katar, gorączka, bóle głowy.
 19. Należy zapewnić szybką i skuteczną komunikację z rodzicem/opiekunem dziecka (obowiązkowa aktualizacja numerów telefonów).
 20. Jeżeli prowadzący zajęcia zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

Możliwość komentowania jest wyłączona.