ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Aneks wprowadza zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii SARSCoV-19. Wchodzi w życie 1.09.2020

 1. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w innej izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Zaleca się, aby do świetlicy uczęszczały dzieci rodziców pracujących.
 4. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 5. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5 metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
 6. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk- przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 9. Zakrywanie ust i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarze, toalety, szatnie) jest obowiązkowe dla uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 10. Uczniowie po zajęciu miejsca w sali świetlicowej ściągają osłonę ust i nosa.
 11. Rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie przedmiotów i pranie ubrań.
 12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekun prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 13. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.

Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.