ZASADY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U UCZNIA

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
 1. Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcję izolatki (izolatorium).
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Dyrektor lub wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia mającego niepokojące objawy (zgoda rodzica na pomiar) i sprawuje nad nim opiekę zachowując odpowiedni dystans i ostrożność.
 4. Dyrektor lub wyznaczony pracownik niezwłocznie informuje rodziców o ww. objawach ucznia oraz informuje o obowiązku skontaktowania się z lekarzem oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się u ucznia objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji rodzic czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi oraz informuje dyrektora o sytuacji.
 5. Rodzic/opiekun zasięga konsultacji lekarskiej. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów i pracowników informuje najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną o pojawieniu się w szkole ucznia z objawami, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dochodzenie epidemiologiczne.
 7. Dyrektor sporządza notatkę z zaistniałej sytuacji. Notatka zawiera następujące informacje:
 8. datę,
 9. godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 10. godzinę powiadomienia rodziców,
 11. opis przebiegu działań.
 12. Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji szkoły.
 13. Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący szkołę.
 14. Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający ucznia nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku szkoły. W tej sytuacji rodzic (prawny opiekun) czeka na dziecko na zewnątrz budynku. Wyznaczony pracownik zaprowadza ucznia i opiekuje się nim do momentu przejęcia go przez rodzica.
 15. Izolatorium czyści się lub dezynfekuje niezwłocznie po opuszczeniu go przez ucznia.
 16. W przypadku pozytywnego rozpoznania medycznego (potwierdzenia COVID-19) dyrektor szkoły składa wniosek o wydanie opinii w sprawie zmiany trybu nauczania.
 17. W przypadku negatywnego rozpoznania medycznego (brak potwierdzenia COVID-19) uczeń wraca do szkoły po ustąpieniu objawów innej infekcji.
 18. Państwowa Inspekcja Sanitarna decyduje o kwarantannie, nadzorze epidemiologicznym i wydaje opinię dotyczącą zakresu zawieszenia zajęć stacjonarnych (nauczanie mieszane lub zdalne).

Możliwość komentowania jest wyłączona.