ZASADY KORZYSTANIA Z GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

  1. W gabinecie profilaktyki zdrowotnej przyjmowane są osoby, które źle się poczuły lub doznały urazu, skaleczenia zaistniałego na terenie szkoły.
  2. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie powinien przebywać tylko 1 uczeń.
  3. Do gabinetu wchodzi się na wezwanie.
  4. Przed wejściem do pomieszczeń gabinetu profilaktyki zdrowotnej należy założyć osłonę nosa i ust oraz niezwłocznie zdezynfekować ręce lub umyć wodą i mydłem w przypadku skaleczeń na dłoniach.
  5. Każda osoba przebywająca w gabinecie, w celu innym niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, zachowuje bezpieczną  odległość.
  6. W przypadku zaobserwowania u ucznia/ pracownika objawów mogących wskazywać infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, duszność, należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając im 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły.
  7. Po udzieleniu świadczenia uczniowi/pracownikowi z objawami, gabinet zostaje poddany dezynfekcji zgodnie z zasadami oraz wywietrzony. Do czasu zakończenia tego procesu nie będą realizowane w tym pomieszczeniu świadczenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.